Koulutukset koululaisille

Tarjoamme koulutuksia oppilaitosten opiskelijoille. Koulutuksia järjestetään niin ala- ja yläkouluissa kuin 2. asteen oppilaitoksissakin. Lisäksi koulutamme tukioppilaita ympäri Varsinais-Suomea.

Mikäli samassa koulussa pidetään samana päivänä useampia oppitunteja on seuraava oppitunti aina +33 € (esim. neljä oppintuntia yhdessä koulussa saman päivän aikana: 249 €+ matkakulut)

Mediakasvatus

Miten erilaiset verkkoympäristöt toimivat? Mikä digitaalisissa medioissa koukuttaa? Mitä on sopiva ruutuaika? MLL:n ajankohtaiset mediakasvatusoppitunnit käsittelevät hyvinvointia digiajassa.

Oppitunnilla tarkastellaan lapsen ja nuoren mediankäytön yhteyksiä hyvinvointiin. Olennaista on, että lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan mediankäytön seuraamuksia itsessään ja kykenevät tekemään tietoisesti omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja.  

Kohderyhmä
5.–9. luokkalaiset

Kesto
45 minuuttia

Oppitunnilla käsitellään nettikiusaamista ja loukkaavaa kohtelua digitaalisissa ympäristöissä. Lasten ja nuorten suhdetta mediaan lähestytään moraalisena kysymyksenä – tarkoituksena on vahvistaa ystävällistä ja toiset huomioivaa asennetta ja käytöstä median parissa toimiessa. Erityisen tärkeää on huomioida lasten ja nuorten sosiaaliset ja tunne-elämän taidot sekä vahvistaa empatiakykyä.

Kohderyhmä
5.–9. luokkalaiset

Kesto
45 minuuttia

Pienelle ryhmälle suunnatun oppituntimallin tavoitteena on tukea hyvinvointia edistävää mediankäyttöä sekä kiinnittää huomiota arjen hyvinvoinnin peruspilareihin, riittävään nukkumiseen ja liikuntaan. Oppitunti koostuu osallistavista lämmittelytehtävästä sekä teematehtävistä.

Kohderyhmä
5.–9. luokkalaiset

Kesto
45 minuuttia

Pienelle ryhmälle suunnatun oppituntimallin tavoitteena on tukea tasapainoista ja hyvinvointia tukevaa mediankäyttöä sekä vahvistaa mediavälitteisissä kohtaamisissa tarvittavia media- ja vuorovaikutustaitoja. Oppitunti koostuu osallistavista lämmittelytehtävästä sekä teematehtävistä.

Kohderyhmä
5.–9. luokkalaiset

Kesto
45 minuuttia

Oppituntien tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten turvallisia mediataitoja ja ennaltaehkäistä median mahdollisia haittoja. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun liikkuu netissä? Voiko kaikkeen netistä löytyvään tietoon luottaa? Minkälaisia tietoja voi kertoa itsestään netissä? Miten voi toimia ikävässä nettitilanteessa? 

Kohderyhmä
Ala- ja yläkoulut, 2. asteen oppilaitokset

Kesto
Riippuu tilaajasta

Luentojen tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa opiskelijoiden turvallisia mediataitoja, joita vahvistamalla ennaltaehkäistään myös median mahdollisia haittoja. Mediayhteiskunnan jäsenet eivät ole enää passiivisia vastaanottajia vaan median aktiivisia tulkitsijoita ja sisällöntuottajia. Taitava medialukija osaa suhtautua kriittisesti median esittämiin kuvastoihin sekä toimia itse meitä ympäröivässä mediakulttuurissa muita kunnioittaen sekä muiden että omaa hyvinvointiansa lisäten.

Kohderyhmä
2. asteen opiskelijat

Kesto
Riippuu tilaajasta

Muut koulutukset

Sotaa ja uutistulvaa on toiminnallinen oppitunti sodan ja sen uutisoinnin herättämien tunteiden käsittelyyn. Oppitunnin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja mediakriittisyyttä sota-ja konfliktiuutisoinnin keskellä. 

Tavoitteena on

  • luoda turvallista tilaa
  • käsitellä uutisoinnin ja sosiaalisen median kautta heränneitä tunteita
  • oppia luotettavista lähteistä
  • hälventää ennakkoluuloja ja vähentää syrjintää

Kohderyhmä
4.–9. luokkalaiset

Kesto
45 minuuttia 

Hinta
150€ + matkakulut

Mikäli samassa koulussa pidetään samana päivänä useampia oppitunteja on seuraava oppitunti aina +33 € (esim. neljä oppintuntia yhdessä koulussa saman päivän aikana: 249 €+ matkakulut)

Monien perustaitojen kuten lukemisen ja laskemisen rinnalla on tärkeää opetella toimimaan ryhmässä, ottamaan toiset huomioon ja tuntemaan hyvät käytöstavat. Koulutuksessa pohditaan mm. miten sosiaalisia taitoja voi kehittää ja miksi ottaa hyvät tavat käyttöön.

Kohderyhmä
Koululaiset ja 2. asteen oppilaitosten opiskelijat

Kesto
Yksi oppitunti

Hinta
150€ + matkakulut

Oppilaille suunnatussa koulutuksessa tavoitteena on saada nuoret pohtimaan päihteitä ja niiden vaikutuksia käyttäjän omaan elämään, lähipiiriin sekä yhteiskuntaan sekä lisätä ymmärrystä tämän hetken päihdeilmiöistä, päihderiippuvuudesta sekä päihteiltä suojaavista tekijöistä.

Kesto
Kaksi koulupäivää (toiminnallinen koulutus yhdelle ryhmälle)
tai 1–3 oppituntia (luentona)

Hinta
Kahden päivän koulutus 550€ (sis. matkakulut)
Yksi oppitunti (45min): 150€ (+ matkakulut)

Oppitunnin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä seksuaalisesta häirinnästä, mitä seksuaalinen häirintä on ja miten sitä tunnistetaan. Koulutus antaa työkaluja ottaa seksuaalinen häirintä puheeksi. Lisäksi lisätään oppilaiden tietoisuutta siitä, miten lapsi tai nuori voi suojautua seksuaaliselta häirinnältä ja saada apua sitä kohdattuaan. Oppitunneilla tarkastellaan ja pohditaan myös lasten ja nuorten mediakulttuuria ja sen lieveilmiöitä, joihin myös seksuaalinen häirintä liittyy.

Kesto
Yksi oppitunti

Kummitoiminnan koulutuksessa koulutetaan kummeja seuraavan vuoden ekaluokkalaisille. Koulutuksessa muistellaan millaista oli olla ekaluokkalainen, pohditaan kummien roolia ja tehtäviä, harjoitellaan kuuntelemista, suunnitellaan tulevaa sekä varaudutaan erilaisiin kummeille eteen tuleviin tilanteisiin. Koulutus on toiminnallinen ja voidaan pitää joko yhtenä tai kahtena koulupäivänä.

Kohderyhmä
Alakoululaiset

Kesto
Neljä oppituntia

Tukioppilaskoulutukset

Koulutus on tarkoitettu yläkoulujen tukioppilaille. Tukioppilas on vapaaehtoinen, luotettava oppilas, joka haluaa olla tukemassa hyviä kaverisuhteita ja parantamassa koulun yhteishenkeä. Koulutuksessa käsitellään mm. tukioppilastoiminnan perusteita, itsetuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja. Koulutetut tukioppilaat saavat myös menetelmiä uusien seiskojen ryhmäyttämiseen sekä kiusaamisen ehkäisemiseen.

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
560€ (sis. koulutusmateriaalin)
Yksipäiväiseksi räätälöitynä 300 €

Selvä elämä -koulutus on tarkoitettu koulutetuille tukioppilaille ja tuo vertaisohjauksen menetelmiä koulujen ehkäisevään päihdetyöhön. Koulutuksessa keskustellaan mm. mitä päihteet ovat, miksi niitä käytetään ja mitkä tekijät suojaavat päihteiden väärinkäytöltä.

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
560€ (sis. koulutusmateriaalin)
Yksipäiväiseksi räätälöitynä 300 €

Koulutus sisältää lyhyen teoriaosuuden yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä, koulutusmallin ja sen lisäksi ohjeet tukioppilaille yhdenvertaisuus -kummitunnin suunnittelemiseen, käsitteistön sekä koulutusmallin harjoitteiden liitteet. Koulutuksen tavoitteena on purkaa nuorten ennakkoluuloja ja negatiivisia stereotypioita, jakaa tietoa, herättää ajatuksia ja antaa keinoja nuorten keskuudessa esiintyvään syrjintään puuttumiseen.

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
560€ (sis. koulutusmateriaalin)
Yksipäiväiseksi räätälöitynä 300 €

Koulutuksessa käsitellään kiusaamista ryhmäilmiönä sekä tukioppilaiden mahdollisuuksia ehkäistä kiusaamista, puuttua siihen sekä toimia kiusaamisen eri osapuolten tukena. Koulutus on toiminnallinen ja sen aikana suunnitellaan kummitunti seiskoille. 

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
560€ (sis. koulutusmateriaalin)
Yksipäiväiseksi räätälöitynä 300 €

Koulutuksessa vahvistetaan tukioppilaiden roolia turvallisen ryhmän edistäjinä ja tehdään useita erilaisia ryhmäyttämisharjoituksia, joita tukioppilaat voivat hyödyntää itse toiminnassaan. Koulutus on erittäin toiminnallinen.

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
560€ (sis. koulutusmateriaalin)
Yksipäiväiseksi räätälöitynä 300 €