Koulutukset ammattilaisille

MLL kouluttaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, kuten opetushenkilöstöä, päivähoidon ammattilaisia, lastenhoitajia, nuorisotyöntekijöitä, koulukuraattoreja tai järjestöjen työntekijöitä. Koulutusvalikoimamme tarjoaa työkaluja ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämiseksi ja ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi.

Koulutukset räätälöidään tilaajan tarpeen mukaan ja ne voidaan järjestää joko tilaajan osoittamassa paikassa tai Perhetalo Heidekenillä Turussa. Tarjoamme koulutusta myös oppilaitosten veso- ja kiky-päiviin.

Mediakasvatus

Uudistetun kasvattajana digiajassa -koulutuksen päämääränä on vahvistaa vanhempien ja lasten kanssa toimivien ammattilaisten mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia.

Koulutukseen osallistuvat saavat ajankohtaista sekä monipuolista tietoa lasten ja nuorten median käytöstä, digitaalisesta pelaamisesta sekä sosiaalisista medioista. Ammattikasvattajien tilaisuuksissa kohderyhmänä ovat lastentarhanopettajat ja päivähoidon muu henkilöstö, lastentarhanopettajat, luokanopettajat sekä koulun oppilashuoltoryhmät. Ammattikasvattajien tilaisuuksissa pohditaan, miten he voivat tukea vanhempia lasten mediakäytön ohjaamisessa sekä haastavien tilanteiden hallinnassa. Koulutusten sisällöt räätälöidään vastaamaan tilaajan tarpeisiin.

Kohderyhmä:
Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto:
Kolme oppituntia

Hinta:
500€ + matkakulut

Uudistetun kasvattajana digiajassa -koulutuksen päämääränä on vahvistaa vanhempien ja lasten kanssa toimivien ammattilaisten mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia.

Koulutukseen osallistuvat saavat ajankohtaista sekä monipuolista tietoa lasten ja nuorten median käytöstä, digitaalisesta pelaamisesta sekä sosiaalisista medioista. Ammattikasvattajien tilaisuuksissa kohderyhmänä ovat lastentarhanopettajat ja päivähoidon muu henkilöstö, lastentarhanopettajat, luokanopettajat sekä koulun oppilashuoltoryhmät. Ammattikasvattajien tilaisuuksissa pohditaan, miten he voivat tukea vanhempia lasten mediakäytön ohjaamisessa sekä haastavien tilanteiden hallinnassa. Koulutusten sisällöt räätälöidään vastaamaan tilaajan tarpeisiin.

Kohderyhmä:
Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto:
Kolme oppituntia

Hinta:
500€ + matkakulut

Ongelmallinen pelaaminen ja netinkäyttö on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä haaste. Pahimmillaan netti- ja peliriippuvuudesta koituu arjessa suoriutumisen vaikeuksia, syrjäytymistä, läheisten pahoinvointia, henkistä ja fyysistä pahoinvointia tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä.

Koulutuksessa tarkastellaan addiktion, ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden käsitteitä, sekä pohditaan ilmiön ympärillä olevia syy- ja seuraussuhteita. Tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa ilmiöstä sekä ennaltaehkäistä ongelmallista pelaamista ja netinkäyttöä, lisätä ymmärrystä ja tarjota samalla ammattikasvattajille työkaluja auttaa lapsia ja nuoria selviytymään ongelmastaan.

Kohderyhmä
Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto
Kolme oppituntia

Hinta
500€ + matkakulut

Koulutus pureutuu siihen, miten sosiaalisia medioita voi hyödyntää opetuksessa ja mitä opettajan tulee tietää tekijänoikeusasioista, esimerkiksi tv:n, elokuvien, valokuvien, YouTuben tai digilupien käytöstä opetuksen yhteydessä.

Kohderyhmä
Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
350€ + matkakulut

Lapsen kokemusmaailma & vanhemmuus

Piirissämme kehitetty Huomaa minut! -osallisuustyökalu on tarkoitettu lapsen osallisuuden tukemiseen ja palautteen keräämiseen alle kouluikäiseltä lapselta. Koulutuksen materiaalina käytetään Huomaa minut! -opasta, joka on tarkoitettu selkeäksi ja helpoksi osallisuustyökaluksi toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja seurannan tueksi. Osallisuustyökalu sopii moneen toimintaympäristöön ja sen avulla on myös mahdollista tuottaa tietoa lapsivaikutusten arvioinnissa.

Koulutuksessa opitaan miten Huomaa minut! -osallisuustyökalun avulla tuetaan positiivista vanhemmuutta ja vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta sekä vahvistetaan lapsen asemaa asiakkaana. Osallistuja saa koulutuksesta Huomaa minut! -oppaan ja -vihon.

Kohderyhmä:
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset

Kesto:
Neljä oppituntia

Hinta:
500€ + matkakulut

Tanssitan vauvaa on toiminnallinen ryhmä, jossa toiminta perustuu tanssilliseen liikuntaan. Ohjelma koostuu helpoista tanssillisista osioista sekä kevyistä lihasvoimaa kehittävistä sarjoista. 

Koulutuksen tavoitteena on saada valmiudet liikunnallisen Tanssitan vauvaa -vertaisryhmän ohjaamiseen. Koulutuksesta saat käyttöösi Tanssitan vauvaa -toimintamallin, joka sisältää materiaalin ja ohjeet kymmenen toimintakerran ohjaamiseen.

Kohderyhmä
Päivähoidon ammattilaiset, lastenhoitajat

Kesto
Kaksi päivää (n. 15h)

Hinta
2000€ (sisältää materiaalin sekä aamu- ja iltapäiväkahvit molempina koulutuspäivinä)

Koulutuksessa työntekijä saa välineitä ohjata vanhempaa kurkistamaan vauvan kokemusmaailmaan. Mentalisaation avulla vanhempi osaa vastata riittävän usein lapsen tarpeisiin oikein myös haastavissa arjen tilanteissa. Mentalisaatio edesauttaa tunnetilojen tunnistamista, myönteistä vuorovaikutusta ja lapsen itsetuntemuksen ja turvallisen kiintymyssuhteen tukemista.

Koulutuksessa käydään läpi mentalisaatioperusteista reflektiivistä työotetta, jota työntekijä voi käyttää omassa perheiden kanssa tehtävässä työssään ja vanhemmuuden tukemisessa. Työmenetelmiä ovat vauvahieronta ja kosketus.

Kohderyhmä
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset

Kesto
Kahdeksan oppituntia

Hinta
1600€ + matkakulut. Koulutus on mahdollista järjestää joko Perhetalo Heidekenillä tai tilaajan osoittamassa paikassa. 

Yhdessä vanhempana materiaali on kehitetty ennaltaehkäisevän parisuhdetyön tueksi. Koulutuksen tavoitteena on saada valmiudet ohjata vanhempia pohtimaan esimerkiksi omaa ja perheen vointia, jaksamista ja arkeen liittyviä toiveita ja haaveita. Parisuhdetoiminta on tarkoitettu vanhemmille, jotka kaipaavat vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta pariskunnilta. Ryhmä muodostetaan ilmoittautuneista pariskunnista.

Toiminta ei ole tarkoitettu pariskunnille, joilla on vakavia parisuhdeongelmia tai jotka ovat parisuhdeterapian tarpeessa.

Koulutus antaa työntekijälle valmiudet parisuhdetoiminnan ohjaamiseen ja ohjeet viiden toimintakerran toteuttamiseen.

Kohderyhmä
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset

Kesto
Kolme oppituntia

Hinta
500€ + matkakulut

Jututtamo tarjoaa vanhemmille paikan keskustella yhdessä muiden vanhempien kanssa sekä omasta lapsesta että kokemuksista vanhempana. 

Jututtamon ohjaajakoulutus tarjoaa menetelmän keskustelun herättämiseen . Teemakeskustelujen aineistot sisältävät ohjaajalle kysymyksiä, jotka on laadittu mentalisaatioteoriaa hyödyntäen. Vapaaehtoinen Jututtamo-ohjaaja voi ohjata yksittäisen Jututtamo-keskusteluhetken tai useamman kerran ryhmän joko yksin tai yhdessä toisen vapaaehtoisen tai ammattilaisen kanssa.

Keskusteluissa pyritään löytämään useita näkökulmia kulloisenkin teeman ympärille: nostetaan esiin ilonaiheita ja tarkastellaan hankalia tilanteita eri näkökulmista. Ohjaajan kysymysten avulla vanhemmat voivat pysähtyä pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia ja katsomaan lapsen ulkoiseen käyttäytymisen taakse.

MLL kehittää ryhmänohjausmallia, jossa vapaaehtoinen ja ammattilainen ohjaavat yhdessä Jututtamo-keskusteluja. Vahvuutta vanhemmuuteen®- ja Lapsi mielessä® -ryhmänohjaajakoulutus korvaa ensimmäisen lähiopetuskerran ja tämän koulutuksen käynyt työntekijä voi toimia vapaaehtoisen ohjaajaparina Jututtamossa.

Kohderyhmä
Lapsista ja perheistä kiinnostuneet vapaaehtoiset ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset

Kesto

3 lähiopetuskertaa (yhteensä 14 oppituntia), välitehtävät ja ennen viimeistä kertaa toteutettava 1–2 kerran harjoittelu

Hinta
Pyydä tarjous

Mentalisaatio

Mentalisaatio tarkoittaa kykyä eläytyä sekä omiin että toisen ihmisen kokemuksiin. Vanhemmuudessa se tarkoittaa vanhemman halua ja kykyä pohtia omaa ja lapsen kokemusta ja näkökulmaa. Se tarkoittaa huomion suuntaamista lapsen ja vanhemman oman käyttäytymisen taustalla oleviin tarpeisiin, aikeisiin, ajatuksiin ja tunteisiin sekä siihen, miten ne vaikuttavat toisiinsa. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa pitämään mielessä sen, että lapsen tunteet ja kokemukset ovat syntymästä lähtien ainutlaatuisia ja erillisiä vanhemman tunteista.

Vanhemman mentalisaatiokyky auttaa säätelemään omia ja lapsensa tunnetiloja.  Se tukee perheen hyvää vuorovaikutusta ja vähentää vanhemmuuteen liittyvää stressiä. Mentalisaatiokyky on yhteydessä lapsen turvalliseen kiintymykseen, suotuisaan kognitiiviseen ja tunne-elämän kehitykseen sekä hyvään vuorovaikutukseen lapsen kanssa.  Mentalisaatiota pidetään psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivenä.

Koulutuksissa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä. Koulutuksen käytyään kuntien ammattilaiset voivat ohjata työparin kanssa perhe- tai vanhempainryhmiäennaltaehkäisevästi kaikille vauva- tai pienten lasten perheille.

Ohjaajakoulutus

  • tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista
  • syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista ja auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön
  • kehittää työntekijän vuorovaikutustaitoja hankalissa asiakastilanteissa
  • antaa työntekijälle uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen

Koulutuksen jälkeen MLL Varsinais-Suomen piiri järjestää maksuttomia jatkokoulutuspäiviä yhdessä MLL:n keskusjärjestön kanssa. Päivissä jaetaan ryhmänohjaajakokemuksia ja syvennetään mentalisaatioon perustuvaa työotetta sekä ryhmänohjaajaosaamista.

Koulutukseen osallistujat ovat lisäksi oikeutettuja osallistumaan maksuttomaan MLL:n keskusjärjestön toteuttamaan Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä -ohjaajien syventäviin koulutuksiin, joissa näkökulmana on erityistä tukea tarvitsevat perheet. Lue lisää syventävistä koulutuksista!

Kohderyhmä
Lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset, esimerkiksi neuvolatiimien työntekijät, perheohjaajat, perhetyöntekijät, kotipalvelun lapsiperhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät ja varhaiskasvattajat

Kesto
Peruskoulutusjakso yhteensä 4 päivää, perhe- tai vanhempainryhmän ohjausta 8–12 kertaa ja 3 syventävää koulutuspäivää perheryhmäohjauksen aikana

Hinta
750€/henkilö

Jututtamo tarjoaa vanhemmille paikan keskustella yhdessä muiden vanhempien kanssa sekä omasta lapsesta että kokemuksista vanhempana. 

Jututtamon ohjaajakoulutus tarjoaa menetelmän keskustelun herättämiseen . Teemakeskustelujen aineistot sisältävät ohjaajalle kysymyksiä, jotka on laadittu mentalisaatioteoriaa hyödyntäen. Vapaaehtoinen Jututtamo-ohjaaja voi ohjata yksittäisen Jututtamo-keskusteluhetken tai useamman kerran ryhmän joko yksin tai yhdessä toisen vapaaehtoisen tai ammattilaisen kanssa.

Keskusteluissa pyritään löytämään useita näkökulmia kulloisenkin teeman ympärille: nostetaan esiin ilonaiheita ja tarkastellaan hankalia tilanteita eri näkökulmista. Ohjaajan kysymysten avulla vanhemmat voivat pysähtyä pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia ja katsomaan lapsen ulkoiseen käyttäytymisen taakse.

MLL kehittää ryhmänohjausmallia, jossa vapaaehtoinen ja ammattilainen ohjaavat yhdessä Jututtamo-keskusteluja. Vahvuutta vanhemmuuteen®- ja Lapsi mielessä® -ryhmänohjaajakoulutus korvaa ensimmäisen lähiopetuskerran ja tämän koulutuksen käynyt työntekijä voi toimia vapaaehtoisen ohjaajaparina Jututtamossa.

Kohderyhmä
Lapsista ja perheistä kiinnostuneet vapaaehtoiset ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset

Kesto

3 lähiopetuskertaa (yhteensä 14 oppituntia), välitehtävät ja ennen viimeistä kertaa toteutettava 1–2 kerran harjoittelu

Hinta
Pyydä tarjous

Mentalisaatio työyhteisössä -koulutuksessa keskitytään mentalisaatioteoriaan pohjautuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ilman ryhmänohjauskokonaisuutta. 

Koulutuksessa edistetään työntekijän

  • kiinnostusta vanhemman ja lapsen ajatuksista ja kokemuksista
  • taitoa kohdata haastavia tilanteita ja puheeksiottamisen taitoa
  • kykyä keskittyä toisen ihmisen ajatuksiin ja tunteisiin ja pyrkimystä ymmärtää toisia paremmin
  • kykyä välttää toisen puolesta puhumista ja valmiiden vastausten antamista
  • kykyä tunnistaa myös omia tunteita ja ajatuksia
  • vuorovaikutustaitoja työyhteisössä

Kohderyhmä
Lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset, esimerkiksi neuvolatiimien työntekijät, perheohjaajat, perhetyöntekijät, kotipalvelun lapsiperhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät ja varhaiskasvattajat

Kesto
Koulutuksia toteutetaan kolmen tunnin tutustumiskoulutuksesta aina neljän päivän työotekoulutukseen

Hinta
Pyydä tarjous

Kaveritaidot, päihdekasvatus & seksuaalinen häirintä

Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen, sekä sitä millaisista rakennusaineista turvallinen ryhmä syntyy. Koulutuksessa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta.

Kohderyhmä
Opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto
Kolme oppituntia

Hinta
500€ + matkakulut

Ammattilaisille räätälöidyn ehkäisevän päihdetyökoulutuksen tavoitteena on tarkastella nuorten päihteiden käyttöä laajasta näkökulmasta ja sitä, mistä nuorten päihteiden käytössä on kyse. Koulutuksessa käydään läpi päihteiden vaikutuksia nuoriin, lähipiiriin ja yhteiskuntaan sekä pohditaan päihteiden käytön ehkäisyä ja asian käsittelyä nuorten kanssa.

Kohderyhmä:
Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset

Kesto:
Yksi koulupäivä

Hinta:
1000€ + matkakulut

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattiyhteisöjen tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä, ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää, madaltaa puheeksiottamisen kynnystä sekä lisätä tietoisuutta siitä, miten lapsi, nuori tai aikuinen voi saada apua kohdattuaan seksuaalista häirintää. Ammattiyhteisöt saavat myös työkaluja ja tietoa aiheen käsittelyyn.

Koulutuksessa tutustutaan myös viimeisimpään tutkimustietoon, jonka avulla hahmotetaan alaikäisten mediakulttuuria ja sen lieveilmiöitä, joihin myös seksuaalinen häirintä kuuluu.

Kohderyhmä:
Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit, työyhteisöt

Kesto:
Kolme oppituntia

Hinta:
500€ + matkakulut