Mentalisaatio

Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa 
-koulutukset

Koulutukset suunnitellaan erikseen tilaajan kanssa. Koulutuksia toteutetaan kolmen tunnin tutustumiskoulutuksesta aina neljän päivän työotekoulutukseen ja kaikkea siltä väliltä.

Koulutukset edistävät mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumista ja lisäävät ymmärrystä sen merkityksestä omassa työssä ja perheiden kohtaamisessa.

Koulutusmallia on pilotoitu MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen -hankkeessa. Reflektiivisen työotteen koulutus sisältää teoriaa mentalisaatiosta ja reflektiivisen työotteen soveltamista käytäntöön ja omaan työhön.

Koulutuksessa edistetään työntekijän

  • Kiinnostusta vanhemman ja lapsen ajatuksista ja kokemuksista
  • Taitoa kohdata haastavia tilanteita ja puheeksiottamisen taitoa
  • Kykyä keskittyää toisen ihmisen ajatuksiin ja tunteisiin ja pyrkimystä ymmärtää toisia paremmin
  • Kykyä välttää toisen puolesta puhumista ja valmiiden vastausten antamista
  • Kykyä tunnistaa myös omia tunteita ja ajatuksia

Kohderyhmä
Lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset, esimerkiksi neuvolatiimien työntekijät, perheohjaajat, perhetyöntekijät, kotipalvelun lapsiperhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät ja varhaiskasvattajat

Mentalisaatioperusteinen työote / Vahvuutta vanhemmuuteen 
-perheryhmäohjaajakoulutus

Koulutuksessa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen yksilö- ja ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä ja työyhteisössä laajemminkin

Koulutus 

  • Tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista asiakastyössä
  • Syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista ja auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön
  • Tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden tarkastella omaa tunnekokemusta asiakkaan kohtaamisessa ja lisää hänen omaa mentalisaatiokykyänsä
  • Antaa työntekijälle uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen

Kohderyhmä
Lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset, esimerkiksi neuvolatiimien työntekijät, perheohjaajat, perhetyöntekijät, kotipalvelun lapsiperhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät ja varhaiskasvattajat

Hinta
750€/henkilö