Mentalisaatio

Mentalisaatio tarkoittaa kykyä eläytyä sekä omiin että toisen ihmisen kokemuksiin. Vanhemmuudessa se tarkoittaa vanhemman halua ja kykyä pohtia omaa ja lapsen kokemusta ja näkökulmaa. Se tarkoittaa huomion suuntaamista lapsen ja vanhemman oman käyttäytymisen taustalla oleviin tarpeisiin, aikeisiin, ajatuksiin ja tunteisiin sekä siihen, miten ne vaikuttavat toisiinsa. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa pitämään mielessä sen, että lapsen tunteet ja kokemukset ovat syntymästä lähtien ainutlaatuisia ja erillisiä vanhemman tunteista.

Vanhemman mentalisaatiokyky auttaa säätelemään omia ja lapsensa tunnetiloja.  Se tukee perheen hyvää vuorovaikutusta ja vähentää vanhemmuuteen liittyvää stressiä. Mentalisaatiokyky on yhteydessä lapsen turvalliseen kiintymykseen, suotuisaan kognitiiviseen ja tunne-elämän kehitykseen sekä hyvään vuorovaikutukseen lapsen kanssa.  Mentalisaatiota pidetään psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivenä.

Vahvuutta vanhemmuuteen® – ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutukset (7,5 op)

Koulutuksissa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä. Koulutuksen käytyään kuntien ammattilaiset voivat ohjata työparin kanssa perhe- tai vanhempainryhmiäennaltaehkäisevästi kaikille vauva- tai pienten lasten perheille.

Ohjaajakoulutus

  • tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista
  • syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista ja auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön
  • kehittää työntekijän vuorovaikutustaitoja hankalissa asiakastilanteissa
  • antaa työntekijälle uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen

Koulutuksen jälkeen MLL Varsinais-Suomen piiri järjestää maksuttomia jatkokoulutuspäiviä yhdessä MLL:n keskusjärjestön kanssa. Päivissä jaetaan ryhmänohjaajakokemuksia ja syvennetään mentalisaatioon perustuvaa työotetta sekä ryhmänohjaajaosaamista.

Koulutukseen osallistujat ovat lisäksi oikeutettuja osallistumaan maksuttomaan MLL:n keskusjärjestön toteuttamaan Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä -ohjaajien syventäviin koulutuksiin, joissa näkökulmana on erityistä tukea tarvitsevat perheet. Lue lisää syventävistä koulutuksista!

Kohderyhmä
Lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset, esimerkiksi neuvolatiimien työntekijät, perheohjaajat, perhetyöntekijät, kotipalvelun lapsiperhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät ja varhaiskasvattajat

Kesto
Peruskoulutusjakso yhteensä 4 päivää, perhe- tai vanhempainryhmän ohjausta 8–12 kertaa ja 3 syventävää koulutuspäivää perheryhmäohjauksen aikana

Hinta
750€/henkilö

Mentalisaatio työyhteisössä -koulutus

Mentalisaatio työyhteisössä -koulutuksessa keskitytään mentalisaatioteoriaan pohjautuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ilman ryhmänohjauskokonaisuutta. 

Koulutuksessa edistetään työntekijän

  • kiinnostusta vanhemman ja lapsen ajatuksista ja kokemuksista
  • taitoa kohdata haastavia tilanteita ja puheeksiottamisen taitoa
  • kykyä keskittyä toisen ihmisen ajatuksiin ja tunteisiin ja pyrkimystä ymmärtää toisia paremmin
  • kykyä välttää toisen puolesta puhumista ja valmiiden vastausten antamista
  • kykyä tunnistaa myös omia tunteita ja ajatuksia
  • vuorovaikutustaitoja työyhteisössä

Kohderyhmä
Lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset, esimerkiksi neuvolatiimien työntekijät, perheohjaajat, perhetyöntekijät, kotipalvelun lapsiperhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät ja varhaiskasvattajat

Kesto
Koulutuksia toteutetaan kolmen tunnin tutustumiskoulutuksesta aina neljän päivän työotekoulutukseen

Hinta
Pyydä tarjous

Jututtamon ohjaajakoulutus (1,5 op)

Jututtamo tarjoaa vanhemmille paikan keskustella yhdessä muiden vanhempien kanssa sekä omasta lapsesta että kokemuksista vanhempana. 

Jututtamon ohjaajakoulutus tarjoaa menetelmän keskustelun herättämiseen . Teemakeskustelujen aineistot sisältävät ohjaajalle kysymyksiä, jotka on laadittu mentalisaatioteoriaa hyödyntäen. Vapaaehtoinen Jututtamo-ohjaaja voi ohjata yksittäisen Jututtamo-keskusteluhetken tai useamman kerran ryhmän joko yksin tai yhdessä toisen vapaaehtoisen tai ammattilaisen kanssa.

Keskusteluissa pyritään löytämään useita näkökulmia kulloisenkin teeman ympärille: nostetaan esiin ilonaiheita ja tarkastellaan hankalia tilanteita eri näkökulmista. Ohjaajan kysymysten avulla vanhemmat voivat pysähtyä pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia ja katsomaan lapsen ulkoiseen käyttäytymisen taakse.

MLL kehittää ryhmänohjausmallia, jossa vapaaehtoinen ja ammattilainen ohjaavat yhdessä Jututtamo-keskusteluja. Vahvuutta vanhemmuuteen®- ja Lapsi mielessä® -ryhmänohjaajakoulutus korvaa ensimmäisen lähiopetuskerran ja tämän koulutuksen käynyt työntekijä voi toimia vapaaehtoisen ohjaajaparina Jututtamossa.

Kohderyhmä
Lapsista ja perheistä kiinnostuneet vapaaehtoiset ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset

Kesto

3 lähiopetuskertaa (yhteensä 14 oppituntia), välitehtävät ja ennen viimeistä kertaa toteutettava 1–2 kerran harjoittelu

Hinta
Pyydä tarjous