Isä-hanke

Isä-hanke oli RAY:n rahoittama, vuosina 2010–2013 toteutettu MLL:n piirien yhteishanke. Sen tavoitteena oli tukea tasavertaista vanhemmuutta sekä isän roolia kasvattajana ja parisuhteen osapuolena. Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen piiri. Neljä ohjaajaa sijoittui Varsinais-Suomen, Hämeen, Kymen ja Kainuun piireihin. Työtä tehtiin yhteistyössä MLL:n liittoyhteisön, kuntien ammattihenkilöstön, neuvoloiden ja puolustusvoimien kanssa.

Hanke tuotti uutta sisältöä MLL:n vakiintuneisiin työmuotoihin, kuten perhekeskustoimintaan. Hanke tuotti isille mahdollisuuksia omistautua yhdessäoloon lastensa kanssa, verkostoitua muiden isien kanssa ja saada vertaistukea.

Hanke pyrki yhdessä kuntien kanssa vaikuttamaan siihen, että isät huomioitaisiin paremmin neuvolassa ja perhevalmennuksissa. Tämä vaati kyselyjä isien kohtaamisen haasteista ja ammattihenkilöstön kouluttamista isien kohtaamiseen.

Hanke teetti yhteistyössä puolustusvoimien kanssa kyselyn varusmiehille heidän hyvinvoinnistaan ja palvelusajasta. Sen tuottaman tiedon pohjalta laadittiin koulutuspaketit varusmiehille, heidän kouluttajilleen ja kantahenkilökunnalle.

Isä-hankkeen keskeisimmät tulokset ovat MLL:n isä-lapsitoiminnan, perhevalmennuksien isäkokoontumisten ja varusmiesten hyvinvointi- ja arjenhallintakoulutusten toimintamallit sekä kaikkien näiden perustaksi luodut materiaalit.

Lisätiedot:

Juhani Rantanen
040 549 6012
juhani.rantanen@mll.fi

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja: