Vanhempainillat kouluikäisten lasten vanhemmille

Alkoholi - jokaisen oma asia?

Päihdekasvatusilta. Ajankohtaista tietoa nuorten päihdekäyttäytymisestä ja välineitä päihdekasvatukseen mm. päihteiden vaikutukset nuoriin, lähipiiriin ja yhteiskuntaan, miten päihteiden käyttöä voi ehkäistä sekä saada arjen välineitä asian käsittelyyn nuorten kanssa.

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta:  250 euroa + matkakulut


Hyvinvoivaa arkea -ilta

Illan tavoitteena on herättää keskustelua ja pohdintaa arjen yhteisistä raameista. Mitkä asiat ovat aikuisen päätettävissä ja mistä voidaan neuvotella lasten kanssa?

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta:  250 euroa + matkakulut


Kiusaamisilta

Keskustelua kiusaamisen ehkäisemisestä ja lasten sosiaalisista verkostoista.
Ilta auttaa ymmärtämään kiusaamiseen johtavia syitä ja että jokaisella on vastuu ehkäistä kiusaamista.

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta:  250 euroa + matkakulut


Lapsen monikielisyyden tukeminen

Illan tavoitteena on tuoda esiin oman äidinkielen tärkeyttä lapsen kehityksen kannalta. Illassa puhutaan kaksi- ja monikielisyyden myönteisestä vaiku-tuksesta lapsen kielelliseen, kognitiiviseen ja koulutukselliseen kehitykseen.

Lisäksi illassa annetaan tietoa oman äidinkielen opetuksesta kouluissa sekä vapaa-ajan kielikerhoista.

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta:  250 euroa + matkakulut


Mediakriittisyys

On tärkeää, että lapsi ja nuori ymmärtää vastuunsa netissä liikkuessaan ja tiedostaa, että jokaisella klikkauksella on seurauksia. Koulutuksessa pohditaan miten voimme varmistaa, että klikkauksillamme netissä on enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. Koulutuksessa tarkastellaan mitä on kriittinen medianlukutaito ja miten sitä voidaan edistää ja kehittää.

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta:  250 euroa + matkakulut


Tukea digiajan kasvattajille

Tukea digiajan kasvattajalle -vanhempainillan päämääränä on vahvistaa vanhempien mediakasvatustietoisuutta ja -valmi-uksia. Vanhempainillassa tarkastellaan, miten mediakasvatus nivoutuu perheen arjessa osaksi kaikkea kasvatusta sekä korostetaan aikuisen vastuuta media-kasvattajana ja lapsen oikeutta media-kasvatukseen. Tilaisuuteen osallistuvat saavat ajankohtaista tietoa lasten kuva-ohjelmien katselusta, netinkäytöstä, sosiaalisista medioista, digitaalisesta pelaamisesta ja älypuhelinten käytöstä.

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta:  250 euroa + matkakulut


Turvallista ryhmää rakentamassa

Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen sekä sitä millaisista ra-kennusaineista turvallinen ryhmä syntyy. Illassa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta.

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta:  250 euroa + matkakulut


Mediakasvatus osana seksuaalikasvatusta -koulutus yläkoululaisten tai lukiolaisten vanhemmille

Lapset ja nuoret elävät yltäkylläisessä mediamaailmassa, jossa myös seksuaalista sisältöä ja kuvastoa on paljon. Monet alaikäiset törmäävät pornoon tahallaan tai vahingossa. Seksuaaliset sisällöt sekä kiinnostavat että mietityttävät lapsia ja nuoria. Porno ja median seksuaalisten sisältöjen vaikutukset myös  askarruttavat aikuisia. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattikasvattajien/vanhempien ymmärrystä lasten ja nuorten monimuotoisista mediaympäristöistä, antaa työkaluja yhdistää media- ja seksuaalikasvatus sekä ottaa median seksuaaliset sisällöt puheeksi lasten ja nuorten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan myös viimeisimpään tutkimustulokseen, jonka avulla hahmotetaan alaikäisten mediakulttuuria ja seksiin liittyviä media-sisältöjä osana sitä.  

Kesto: Kolme opetustuntia

Hinta: 500 euroa + matkakulut