Mediakasvatus

Mediataituri oppitunnit koululaisille

Oppituntien tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten turvallisia mediataitoja, joita vahvistamalla ennaltaehkäistään median mahdollisia haittoja. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun liikkuu netissä? Voiko kaikkeen netistä löytyvään tietoon luottaa? Minkälaista tietoa itsestä voi netissä kertoa? Miten voi toimia ikävissä nettitilanteissa? Koulut voivat valita koulutuksen näkökulmaksi digitaalisen pelaamisen, nettikiusaamisen, mediakriittisyyden tai sosiaaliset mediat. Oppituntien sisältö kohdennetaan oppilaiden ikätasolle vastaamaan juuri heidän ikäisten mediankäyttöä.

Kohderyhmä: Ala– ja yläkoulu, lukio

Kesto: Riippuu tilaajasta

Hinta: Oppitunnit 45 min 160 euroa, 2 oppituntia 190 euroa, 3 oppituntia 220 euroa + matkakulut


Mediataitavaksi- luennot lukio- ja toisen asteen opiskelijoille

Tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa opiskelijoiden turvallisia mediataitoja, joita vahvistamalla ennaltaehkäistään myös median mahdollisia haittoja. Mediayhteiskunnan jäsenet eivät ole enää passiivisia vastaanottajia vaan median aktiivisia tulkitsijoita ja sisällöntuottajia. Taitava medianlukija osaa suhtautua kriittisesti median esittämiin kuvastoihin sekä toimia itse meitä ympäröivässä mediakulttuurissa, muita kunnioittaen sekä muiden että omaa hyvinvointiaan lisäten. 

Luennon näkökulmaksi voi valita digitaalisen pelaamisen, nettikiusaamisen, mediakriittisyyden tai sosiaaliset mediat. 

Kohderyhmä: opiskelijat

Kesto: Riippuu tilaajasta

Hinta: Oppitunnit 45 min 160 euroa, 2 oppituntia 190 euroa, 3 oppituntia 220 euroa + matkakulut


Somen käytön mahdollisuudet ja tekijänoikeudet opettajille

Miten sosiaalisia medioita voi hyödyntää opetuksessa sekä tekijänoikeuksista opetuksessa (tv, elokuvat, valokuvat, Youtube, digiluvat yms.)

Kohderyhmä: Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta: 350 euroa + matkat


Tukea digiajan kasvattajille - koulutus ammattihenkilöille

Lapsi ja media – Tukea digiajan kasvattajalle koulutuksen päämääränä on vahvistaa vanhempien ja lasten kanssa toimivien ammattilaisten mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia. Koulutuksessa korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja lapsen oikeutta mediakasvatukseen. Koulutukseen osallistuvat saavat ajankohtaista sekä monipuolista tietoa lasten kuvaohjelmien katselusta, netinkäytöstä, digitaalisesta pelaamisesta ja älypuhelinten käytöstä. 

Ammattikasvattajien tilaisuuksissa kohderyhmänä ovat lastentarhanopettajat ja päivähoidon muu henkilöstö, lastentarhanopettajat, luokanopettajat sekä koulun oppilashuoltoryhmät. Ammattikasvattajien tilaisuuksissa pohditaan, miten he voivat tukea vanhempia lasten mediankäytön ohjaamisessa sekä haastavien tilanteiden hallinnassa.

Kohderyhmä: Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto: Kolme opetustuntia

Hinta: 500 euroa + matkakulut


Nettiriippuvuus /Peliriippuvuus -koulutus ammattihenkilöille

Peliriippuvuus ja nettiriippuvuus on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä haaste. Pahimmillaan netti- ja peliriippuvuudesta koituu arjessa suoriutumisen vaikeuksia, raha-asioiden vaikeuksia, läheisten pahoinvointia, henkistä ja fyysistä pahoinvointia tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä. Koulutuksessa tarkastellaan addiktion, ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden käsitteitä sekä pohditaan ilmiön ympärillä olevia syy ja seuraus suhteita. Tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa ilmiöstä sekä antaa työkaluja ennaltaehkäistä nettiriippuvuutta / peliriippuvuutta,  lisätä ymmärrystä ja antaa samalla ammattikasvattajille työkaluja auttaa nuoria selviytymään ongelmastaan.

Kohderyhmä: Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto: Kolme opetustuntia

Hinta: 500 euroa + matkakulut


Mediakasvatus osana seksuaalikasvatusta -koulutus ammattihenkilöille

Lapset ja nuoret elävät yltäkylläisessä mediamaailmassa, jossa myös seksuaalista sisältöä ja kuvastoa on paljon. 

Monet alaikäiset törmäävät pornoon tahallaan tai vahingossa. Seksuaaliset sisällöt sekä kiinnostavat että mietityttävät lapsia ja nuoria. Porno ja median seksuaalisten sisältöjen vaikutukset myös askarruttavat aikuisia. 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattikasvattajien / vanhempien ymmärrystä lasten ja nuorten monimuotoisista mediaympäristöistä, antaa työkaluja yhdistää media- ja seksuaalikasvatus sekä ottaa median seksuaaliset sisällöt puheeksi lasten ja nuorten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan myös viimeisimpään tutkimustulokseen, jonka avulla hahmotetaan alaikäisten mediakulttuuria ja seksiin liittyviä mediasisältöjä osana sitä. 

Kohderyhmä: Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto: Kolme opetustuntia

Hinta: 500 euroa + matkakulut


Peli-ryhmikset lapsille ja nuorille perheineen

Pelaamisen yleistyttyä on myös aikuisten huoli lasten ja nuorten pelaamisesta kasvanut. Myönteisen pelikulttuurin tukeminen kysyy vanhemmilta ja lasta ja nuorta ympäröiviltä aikuisilta aktiivista ja tiedostavaa suhtautumista. Liiallinen pelaaminen saattaa pahimmillaan aiheuttaa haittoja, joista on hyvä olla tietoinen. Joskus lapsen tai nuoren sosiaalinen elämä saattaa kaventua pelaamisen vuoksi ja kouluarvosanat kääntyä laskuun. Tuntuu, että lapsen tai nuoren elämässä ei ole muuta kuin pelaaminen. Lasten ja nuorten monimuotoiset pelikulttuurit ja pelaaminen harrastuksena sisältävät kuitenkin myös  myönteisiä, lapsen ja nuoren kehitystä tukevia piirteitä. Peli-ryhmiksessä keskustellaan ja pohditaan yhdessä miten ongelmapelaaminen muutetaan lapselle tai nuorelle voimavaroja ja hyvinvointia lisääväksi harrastukseksi ja miten perhe voi tukea ja auttaa lasta tai nuorta tässä tavoitteessa. Peli-ryhmis kokoontuu säännöllisesti ja koostuu ryhmätapaamisista.

Kohderyhmä: Ala- ja yläkouluikäiset perheineen, lukioikäiset, toisen asteen opiskelijat perheineen

Kesto: Räätälöidään tapauskohtaisesti

Hinta: neuvotellaan tilaajan kanssa