Kuntayhteistyö

MLL on varsinaissuomalaisten kuntien lapsi- ja perhepalveluiden kumppani. Toiminnan sisältö sovitaan aina erikseen neuvotteluissa ja sopimuspohjaisesti. Järjestämme kuntien kanssa yhteistyössä esimerkiksi avointa kohtaamispaikkatoimintaa, tukihenkilötoimintaa, vertaisryhmiä, nuorisotoimintaa, lastenhoitopalveluita tai muita erikseen kuntasopimuksessa sovittuja toimintoja.

MLL:n perhekeskustoimintaa toteutetaan sekä ammatillisesti että vapaaehtoistoimintana. Panostamme vapaaehtoistoiminnan ammatilliseen ohjaukseen, jonka avulla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja vahvistetaan vapaaehtoisten osaamista.

Työskentelemme tällä hetkellä aktiivisessa yhteistyössä jo 17 varsinaissuomalaisen kunnan kanssa (2020). MLL:n yhteistyökunnille tehtyjen kyselyiden tulosten perusteella (2013 ja 2015) yhteistyö kanssamme on suunnitelmallista ja sen ansiosta perheiden osallistumismahdollisuudet, vertaistuki ja kynnyksettömät kohtaamispaikat ovat lisääntyneet. Myös palveluiden käyttäjät ovat kokeneet saavansa voimavaroja ja vertaistukea MLL:n järjestämän toiminnan kautta (Perheiden hyvinvointipuntari, 2021).

Etävarhaiskasvatuksen opas

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirissä tuotettu Etävarhaiskasvatuksen opas on suunniteltu varhaiskasvatuksen henkilökunnalle helpottamaan heidän työtään poikkeusoloissa tai kun lapsi joutuu jäämään hoidosta pois esimerkiksi pitkäaikaissairauden vuoksi. Opas sisältää siis myös kasvatustyön tueksi koteihin tietoa ja sen toivotaan tavoittavan mahdollisimman monet huoltajat.

Etävarhaiskasvatuksen opas on jaettu ikäryhmiin 1–3-vuotiaat ja 3–5-vuotiaat. Siinä on esitelty molemmille ikäryhmille monipuolisesti oppimista tukevia leikkejä ja tehtäviä oppimisen eri aihealueiden mukaan. Aihealueita ovat muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaidot, matemaattisen ajattelun tukeminen, turvallisuus, liikkuminen, ympäristö- ja teknologiakasvatus sekä eettiset taidot. Oppaan lopusta löytyy myös linkkipankki lapsiperheiden tueksi.

Avoin kohtaamispaikkatoiminta osana lapsi- ja perhepalveluita

MLL tarjoaa saavutettavia, lapsiperheiden avoimia kohtaamispaikkoja laajasti Varsinais-Suomessa. Kohtaamispaikat ovat alle kouluikäisten lasten perheille suunnattuja perhekahviloita, joissa vanhemmat tapaavat samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja lapset saavat leikkiseuraa ikätovereistaan. Toiminnalla vahvistetaan perheiden voimavaroja, tuetaan yhteisöllisyyttä ja tarjotaan varhaista matalan kynnyksen tukea arjen pulmiin. Avoimessa kohtaamispaikassa kävijät pääsevät myös itse suunnittelemaan ja järjestämään toimintaa.

Lue lisää ja katso Varsinais-Suomen avoimet kohtaamispaikat

Kehittämistyö

Lapsi- ja perhepalveluita kehitetään Varsinais-Suomessa aktiivisesti. MLL puhuu myös yleisesti kolmannen sektorin toimijuuden puolesta mm. JärjestöSote 113 -hankkeen ja Perheet keskiöön -hankkeen kautta. Toteutamme monipuolista yhteistyötä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kanssa.

Piirimme toiminnassa on kehitetty lapsivaikutusten arvioinnin tueksi esimerkiksi Huomaa minut! -osallisuustyökalu. Huomaa minut! on osallisuustyökalu palautteen keräämiseen alle kouluikäiseltä lapselta. Työkalu on tarkoitettu selkeäksi työkaluksi perhekeskustoiminnan suunnittelun, arvioinnin ja seurannan tueksi sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen tukemiseksi. Lisäksi sen avulla on mahdollista tuottaa tietoa lapsivaikutusten arvioinnissa. Huomaa minut! -osallisuustyökalun avulla pyritään saamaan kaikkein pienimmänkin lapsen ääni kuuluviin häntä koskevan toiminnan kehittämisessä.

Tutustu Huomaa minut! -menetelmäoppaaseen:

Lisätiedot:

Järjestöpäällikkö
Katja Rippstein
045 132 6736
katja.rippstein@mll.fi